AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Prawa i Obowiązki Ucznia

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie a przez swoich przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i są współodpowiedzialni za jego realizację.

I. Prawa ucznia:

 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania oraz opieki wychowawczej
 • Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i zabawy
 •  Poszanowania godności osobistej
 •  Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
 •  Życzliwego i podmiotowego traktowania
 •  Swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób
 •  Zapoznania się z programami nauczania
 •  Poznania przedmiotowego i wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 •  Poznania wymagań edukacyjnych oraz możliwością pomocy w razie trudności w nauce
 •  Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
 •  Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 •  Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 •  Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w różnych formach zajęć.Ø Do składania egzaminu klasyfikacyjnego i sprawdzającego (szczegółowe informacje dotyczące tego egzaminu zawarte są w WSO)
 • Składania egzaminu poprawkowego(szczegółowe informacje dotyczące tego egzaminu zawarte są w WSO)
 •  Korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych  i księgozbioru
 •  Pomocy materialnej i socjalnej w miarę możliwości szkoły
 • Zrzeszania się w organizacjach działających w szkole
 •  Udziału w przedmiotowych kołach zainteresowań.

 

 

II. Obowiązki ucznia:

 •  Troska o dobre imię szkoły oraz tworzenie i wzbogacanie jej tradycji.
 •  Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i innych formach życia szkoły.
 •  Przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do innych osób            w szkole i poza nią.
 •  Przestrzeganie zasad współżycia społecznego w duchu tolerancji.
 •  Odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań
 •  Troska o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Dbałość o ład, porządek i dyscyplinę.
 • Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji i wandalizmu.
 • Ochrona środowiska i dbałość o estetyczny wygląd otoczenia