AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna                               biedronka.jpg [348x351]

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej  umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami  i  po lekcjach.
 2. Organizowanie zajęć,  tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej  pracy umysłowej.
 3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Szczegółowe cele,  zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo - wychowawczej na dany  rok szkolny.

II. Założenia organizacyjne.

 1. Do świetlicy  szkolnej mogą uczęszczać dzieci z Oddziału Przedszkolnego i klas I – VI  , które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 2. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadamiać o tym świetlicę.
 3.  Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą   rodziców (opiekunów).

 4. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.

 5. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

          

 III. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji   i pokonywaniu trudności w nauce.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Zgłaszania propozycji tematyki zajęć.

 Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 2. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
 3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 4. Dbania o czystość osobistą i porządek w pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia świetlicowe.

Świetlica 2019/2020

 

Poniedziałek :   „0” - 7.00 – 8.00  p. M. Sienkiewicz (sala nr 1)

                            „2” - 8.55 – 9.40  p. A.Staniek (biblioteka)

                            „5” - 11.55 – 12.40 p. K. Przysiewek –Piasecka (biblioteka)

                            „6/7” - 13.00 – 14.00 p. K.Przysiewek –Piasecka (sala nr 21/bibl.)

                            „7/8” - 14.00 – 15.00 p. P.Karkoszka (sala nr3)

 

Wtorek :            „0” - 7.00 – 8.00  p. M. Sienkiewicz (sala nr 1)

                            „5” - 11.55 – 12.40 p.A.Staniek (biblioteka)

                            „6/7” - 13.00 – 14.00 p. K. Przysiewek –Piasecka (sala nr 21)

                            „7/8” - 14.00 – 15.00 p. P.Karkoszka (sala nr3)

 

Środa:                „0” - 7.00 – 8.00  p. M. Sienkiewicz (sala nr 1)

                            „6/7” - 13.00 – 14.00 p. A.Staniek  (sala nr 2)

                            „7/8” - 14.00 – 15.00 p. P.Karkoszka (sala nr3)

 

Czwartek :         „0” - 7.00 – 8.00  p. M. Sienkiewicz (sala nr 1)

                            „5” - 11.55 – 12.40 p.A.Staniek (biblioteka)

                            „6/7” - 13.00 – 14.00 p. A.Staniek (sala nr 21)

                            „7/8” - 14.00 – 15.00 p. P.Karkoszka (sala nr3)

 

Piątek :              „0” - 7.00 – 8.00  p. M. Sienkiewicz (sala nr 1)

                            „5” - 11.55 – 12.40 p.A.Staniek (biblioteka)

                            „7/8” - 14.00 – 15.00 p. P.Karkoszka (sala nr3)

                                      * „6/7”-  13.00 – 14.00   P.Karkoszka (sala nr 3) -> tylko młodsi uczniowie,

którzy nie  korzystają z odwozu !!!