AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej  w Teklinowie 

  I

Podstawa prawna:

 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Teklinowie działa na podstawie:

 a) ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

 b) Statutu  Szkoły Podstawowej w Teklinowie

   II

Zakres działań

 1. Samorząd  Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Terenem działania Samorządu Uczniowskiego jest Szkoła Podstawowa w Teklinowie.
 3. Samorząd współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły.
 4. Jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej
 5. Współdziała w zakresie pogłębiania zasad wychowania, tolerancji, poszanowania wolności i godności człowieka
 6. Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami rady pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie obowiązującymi zasadami i prawami.

  III

Cele działania

 1. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
 2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji.
 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.
 3. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu

  IV

Uprawnienia samorządu

 1. Samorząd uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • Prawo do zapoznania się z programem nauczania
 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 • Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 • Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu.
 • Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów.

  V

Organy Samorządu Uczniowskiego

 Organami Samorządu są: 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład  której wchodzą:  

- Zarząd SU w składzie:
        a) Przewodniczący
        b) Zastępca przewodniczącego
        c) Sekretarz  
-  Członkowie rady

 1. 2.      Samorządy klasowe poszczególnych klas w składzie:
         a) Przewodniczący klasy
         b) Zastępca Przewodniczącego
         c) Skarbnik
 2. Ogólne zebranie uczniów  

VI

Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego

 1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 2. We wrześniu przedstawiciele uczniów  wraz z opiekunem  SU zobowiązani są do przeprowadzenia nowych wyborów.
 1. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych. Kandydaci są wybierani z klas od  IV do VI  – mogą to być również członkowie  samorządu klasowego.  
 1. Członkowie komisji wyborczej wybierani są przez opiekuna samorządu. W skład  komisji wchodzą uczniowie szkoły.    
 2. Zadaniem komisji wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów oraz przeliczenie głosów.
 3. Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego.
 4. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania  oddają głos na jednego kandydata, stawiając przy jego nazwisku krzyżyk.
 5. Przewodniczącym zostaje kandydat , który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą,  sekretarzem,  itp. kolejni. Kandydaci, za obustronną zgodą, mogą zamienić się funkcjami. Zmiana ta może być dokonana tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.
 6.  Powoływane są  sekcje:                                                                                                   - porządkowa,                                                                                                                   -dekoracyjna.                                                                                                            
 7. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.
 8. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
 9. Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.

VII

Obowiązki ogólnego zebrania uczniów

 1. Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.
 2. Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.
 3. Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez prezydium przy obecności co najmniej połowy uczniów szkoły.
 4.  Zebranie prowadzi przewodniczący prezydium, a obrady protokołuje sekretarz.  

  VIII

Fundusze

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

 1. Dysponentami funduszy  jest rada samorządu uczniowskiego      
 2. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu
 3. Fundusze samorządu tworzy się: z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, płatnych wstępów na dyskoteki, ze środków przekazywanych przez radę rodziców i inne organizacje.

  IX

Przepisy końcowe

 1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem SU.
 2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
 3. 3.      Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić postanowienie SU, jeśli jest ono sprzeczne z prawem.

 

 

      Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Angelina Broda, Bożena Maciejewska