AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Projekty i programy edukacyjne

03 grudnia 2014 21:06 | Projekty i programy edukacyjne

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość” 

to tytuł pro­jektu, który  reali­zujemy w roku szkol­nym 2014/2015. Pro­jekt z prio­ry­tetu IX pod­dzia­ła­nia 9.1.2 – wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych uczniów z grup o utrud­nio­nym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jako­ści usług edu­ka­cyj­nych współ­fi­nan­so­wany jest ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego.

W ramach projektu  uczniowie naszej szkoły biorą udział w zaję­ciach wyrów­naw­czych z mate­ma­tyki oraz zaję­ciach dodat­ko­wych z języka angielskiego,  mate­ma­tyki, przy­rody i tech­no­lo­gii komputerowej. Prowadzone są również zajęcia SzOK (Szkolny Ośrodek Kariery).

W wyniku rekrutacji wszyscy uczniowie naszej szkoły (50 osób) zostali zakwalifikowani do jednego lub kilku rodzajów zajęć.

Zajęcia z języka angielskiego.

W dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, prowadzonych  w ramach projektu  uczestniczy 40 uczniów naszej szkoły z klas I – VI. Uczniowie pracują w 5 grupach. Głównym celem zajęć jest poszerzanie zasobu słownictwa. Pośrednio uczniowie również rozwijają i doskonalą umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem jak również znajomość środków i funkcji językowych.

Zajęcia komputerowe.

W dodatkowych zajęciach komputerowych bierze udział 13 uczniów klas IV - VI. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiadomości z zakresu tworzenia dokumentów tekstowych, tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie
z zasobów internetowych, poczty elektronicznej. Zajęcia poruszają również tematykę niebezpieczeństw, które niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z technologii informatycznej, gier komputerowych oraz Internetu. Zajęcia te mają za zadanie również rozwinięcie samodzielności i inwencji uczniów. 

Zajęcia przyrodnicze.

Zajęcia dodatkowe z przyrody realizowane są w dwóch grupach dla 9 uczniów. Celem zajęć jest rozbudzanie ciekawości poznawczej, umiejętności dostrzegania związków zachodzących w przyrodzie, zaspokajanie naturalnej chęci, by więcej widzieć i słyszeć. Zadaniem zajęć jest również odpowiadanie na pytania i wywoływanie nowych pytań; stawianie na samorozwój i dążenie do pogłębiania wiedzy. Postawione cele realizować można jedynie aktywną postawą uczniów na lekcjach. W tym celu wykorzystujemy dostępne szkolne pomoce edukacyjne (mikroskopy, lupy, publikacje), również zasoby internetowe, filmy i prezentacje multimedialne. Poznawanie przyrody nie może być pełne bez wykonywania doświadczeń i obserwacji. Uczniowie samodzielnie wyłoniali DNA z jądra komórkowego brokułów, wykonują doświadczenia badające funkcje poszczególnych części roślin, obserwowali fazy rozwoju rośliny, obserwowali zarodek w nasieniu fasoli. Uczniowie poszerzą swą wiedzę z zakresu cząsteczkowej budowy substancji i zjawisk fizycznych poprzez wykonanie szeregu doświadczeń. Do ich przeprowadzenia wykorzystywane są przedmioty i substancje, z którymi uczeń styka się na co dzień  (woda, olej, cukier, sól, barwniki spożywcze, np.).

Na zajęciach wypracowane będą również karty pracy, prezentacje plakaty, np.: folder zachęcający do wyjazdu w daną strefę krajobrazową na Ziemi, prezentacja dotycząca wybranej krainy geograficznej w Polsce, plakat prezentujący cechy przystosowawcze danego organizmu.

Planowana jest także lekcja pod gołym niebem, na której uczniowie będą obserwować wieczorne sklepienie niebieskie, szukać Wielkiego Wozu oraz Gwiazdy Polarnej oraz innych obiektów widocznych gołym okiem i poprzez obserwację przez lornetkę czy lunetę. Po zajęciach wykonają mapę nieba przedstawiającą własny znak zodiaku.

Zajęcia dodatkowe z matematyki.

Koło dla uzdolnionych matematycznie uczniów naszej szkoły, to 8-osobowa grupa. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.

W ramach zajęć uczniowie uczą się rozwijania pamięci matematycznej, nabywają umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu zadań i problemów, uczą się dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Zajęcia te prowadzone są w dwóch grupach, łącznie dla 12 uczniów z klas IV - VI. Celem zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych oraz ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych wykorzystywanych podczas lekcji matematyki. Na zajęciach uczniowie będą doskonalić umiejętności rachunkowe (mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie) na liczbach naturalnych, całkowitych, ułamkach dziesiętnych i zwykłych. Uczniowie będą usprawniać swoje umiejętności w zakresie geometrii płaskiej i przestrzennej. Monotonia nie sprzyja nauce, szczególnie uczniom słabiej sobie radzącym; z tego też powodu będziemy korzystać z programów internetowych i komputerowych (np. MATZOO) mających ciekawą oprawę graficzną, przyciągającą uwagę ucznia, a także wprowadzających rywalizację (zdobywanie punktów na czas, gra na punkty). Na zajęciach uczniowie rozwiązują karty pracy, za które przyznawane są puchary. Chęć zdobycia najcenniejszego pucharu mobilizuje  uczniów do wytrwałej pracy. Ponadto na zajęciach uczniowie grają w planszowe gry edukacyjne: „Szalone zakupy”, „Transformacja”, „Ślimaku, pospiesz się!”, matematyczny Piotruś czy domino.

Zajęcia SzOK ( Szkolnego Ośrodka Kariery)

prowadzone są w dziesięciu grupach ( 4- 7 osobowych) dla 50 uczniów z klas I – VI.

Na spotkaniach  najmłodsiuczniowie zapoznają się z różnorodnymi zawodami, szczególnie tymi z najbliższego otoczenia , zawodami rodziców, najbliższych i ludzi pracujących w szkole . Starsi wychowankowie poznają znaczenie pracy w życiu człowieka i społeczeństwa. Podczas spotkań poznają własne możliwości i preferencje, potrzebne do wyboru zawodu w przyszłości. Na zajęciach uczniowie pracują różnymi metodami aktywnymi, wykonują prace plastyczne związane z tematem spotkania, wypełniają karty zainteresowań i umiejętności, dokonują hierarchii swoich potrzeb. Dzieci rozmawiają również o tym , jak ważne jest umiejętne gospodarowanie czasem. Oglądają krótkie filmy związane z różnymi zawodami.

W następnym półroczu spotkają się z ludźmi, wykonującymi różne zawody, i wyruszą ze szkoły, by poznać zakłady pracy znajdujące się na terenie ich wioski i Wieruszowa.

Przeczytano: 752 razy. Wydrukuj|Do góry

Zajęcia projektowe 2014