AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Projekty i programy edukacyjne

05 kwietnia 2018 08:33 | Projekty i programy edukacyjne

Aktywna tablica

Zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych sprawi, iż nauczanie przebiegać będzie efektywniej, wzrośnie dynamika lekcji oraz zaangażowanie uczniów. Uczniowie będą szybciej osiągnęli cele uczenia się, będą bardziej aktywni intelektualnie; – potrzebowali mniej czasu na opanowanie tych samych umiejętności niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod nauczania. Prezentowane przez nauczyciela podczas zajęć treści, opatrzone obrazem, dźwiękiem, zadaniem interaktywnym wpłyną na poziom rozumienia i przyswojenia wiedzy przez ucznia.

Wykorzystanie narzędzi TIK pozwoli skupić uwagę uczniów, zaciekawić i zmotywować do nauki, ułatwi uczniom rozumienie pojęć, umożliwi naukę na konkretnych przykładach.

Zakupiony sprzęt pozwoli nauczycielowi wykorzystać multibooki czy zasoby multimedialne oferowane przez wydawnictwa. Skorzystanie z zawartych w nich ćwiczeń (językowych, matematycznych, z dziedziny przyrody, i in.) pozwoli na wspólną pracę uczniów, wyłonienia się przy tym konstruktywnej dyskusji. Narzędzia TIK dadzą możliwość szybkiej weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia oraz dokonania samooceny ucznia poprzez wykonanie błyskawicznych sprawdzianów interaktywnych.

Narzędzia TIK pozwolą również na wykorzystanie na zajęciach darmowych aplikacji dostępnych w Internecie, sprawiając, że nauka staję się dla ucznia bardziej nowoczesna a przez to atrakcyjna.

Nauczyciele w szerszy sposób wykorzystają multimedialne zasoby szkolnej biblioteki.

Pomoce dydaktyczne będą wspierać nauczyciela w realizacji celów przedmiotów artystycznych. Nauczyciele będą wykorzystywać sprzęt w celu prezentacji dzieł sztuki, filmów, odbywać wirtualne wycieczki po muzeach czy miejscach cennych kulturowo. Będzie możliwość prezentacji fragmentów koncertów czy innych wydarzeń kulturalnych.

 

Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Od 3 lat szkoła skutecznie wykorzystuje innowacyjny system optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling, dzięki zwiększeniu bazy edukacyjnej szkoły, będziemy w jeszcze szerszym zakresie doskonalić ortografię oraz wzbogacać słownictwo nauczanego języka obcego.

Pozyskany sprzęt da możliwość uczestniczenia uczniów w projekcie iTeatr dla Szkół, w którym szkoła bierze udział od kilku lat. Do tej pory, ze względu na ograniczone możliwości sprzętowe, uczniowie nie zawsze mogli oglądać wybrany spektakl.

 

Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.

W szkole zostanie powołany e-koordynator odpowiedzialny za systematycznie wdrażanie nowych rozwiązań i monitorowanie realizacji Programu. Utworzony zostanie zespół samokształceniowy wspierający się w organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem TIK, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Nauczyciele zwiększą swoje kompetencje przez udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli a także poprzez udział i organizację lekcji otwartych wykorzystaniem narzędzi TIK i  uczestnictwo co najmniej jednego nauczyciela w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Nauczyciele zobowiązują się przygotowywać  scenariusze zajęć (w liczbie przynajmniej 1 w miesiącu) z wykorzystaniem TIK w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami ze szkolnego zespołu samokształceniowego oraz jako element współpracy międzyszkolnej;

 

Szkoła umożliwi uczniom w danej klasie, by co najmniej w wymiarze 5 godzin tygodniowo pracowali z wykorzystaniem tablicy interaktywnej lub monitora multimedialnego.

Przeczytano: 322 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: